Vážení pacienti,

Vážení pacienti,
Z epidemiologických důvodu a současného nedostatku ochranných pomůcek v celé ČR, nejsme bohužel schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Od pondělí 16.3.2020 až do odvolání poskytujeme pouze telefonické či elektronické konzultace, mimo akutní případy!

Akutní případy pouze po předchozí telefonické domluvě!
T: 775 636 404, E: ordinace@medisev.cz

Veškerá medikace bude řešena vystavováním E-Receptů.
Zároveň v tomto období neposkytujeme pracovně-lékařské služby, posudkovou činnost (řidičské průkazy, zbrojní, apod. ...) , ani vyšetření pro posudkové služby ČSSZ.


Provozní doba od 16.3.2020 až do odvolání:
8:00 – 13:00 Hod


V akutních případech a ohrožení života volejte RZS 155!

Jde o Vaše bezpečí i bezpečí zdravotnického personálu.

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Jitka Sevelková – MediSev, s.r.o.

COVID-19 Ochranné opatření - karanténa

COVID-19 Ochranné opatření - karanténa

Vážení pacienti, Ministr zdravotnictví vydal dne 7. března 2020 mimořádné opatření v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky, které se vztahuje na občany ČR i cizince viz. originální dokument vydaný MZČR zde.

Pokud jste se vrátily z pobytu v Itálii  po 7. březnu 2020, bezprostředně po návratu zpět do České republiky nám tuto skutečnost oznamte, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem bez osobního kontaktu.

Paní doktorka MUDr. Jitka Sevelková s Vámi pobere další postup ohledně preventivních opatřeních, nebo případné karantény.

Telefonní číslo do ordinace 775 636 404 , (377 931 130)

Email: ordinace@medisev.cz

 

MUDr. Jitka Sevelková

 

MUDr. Jitka Sevelková

Ordinace praktického lékaře Tlučná, tel.: 775 636 404, email: ordinace@medisev.cz

Jak postupovat při změně zdravotní pojišťovny?

1. Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jen jednou v kalendářnmím roce!

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí, tedy k 1. 1. a 1. 7. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec (zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník) povinen podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

To znamená, že pokud bude chtít pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 1., musí podepsanou přihlášku podat u nové zdravotní pojišťovny v období od 1. 7. do 30. 9. a bude-li chtít změnit zdravotní pojišťovnu k 1. 7., pak musí podat přihlášku v období od 1. 1. do 31. 3. Nadále platí, že přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce.

2. Řádně si změnu zdravotní pojišťovny promyslete!

Změnu zdravotní pojišťovny lze provést pouze jednou; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Změnu zdravotní pojišťovny prostřednictvím "pouličních" náborových akcí Vám nedoporučujeme! Změna zdravotní pojišťovny je důležité rozhodnutí, které je třeba dělat po zralé úvaze a s rozmyslem. Nepromyšlené změny na základě slíbených bonusů nebo výhod mohou vést ke zhoršení Vaší pozice pacienta ve vztahu k lékařům a k lékařským zařízením.

2. Ověřte si u svého obvodního lékaře, zda má s vámi požadovanou pojišťovnou smlouvu!

4. Jak správně při změně ZP postupovat?

 • Obraťte se písemně nebo osobně na příslušné pracoviště nově zvolené zdravotní pojišťovny (můžete využít i elektronickou podatelnu, pokud je na internetových stránkách příslušné zdravotní pojišťovny zřízena).
 • Samotnou změnu zdravotní pojišťovny lze provést pouze na úředním místě příslušné zdravotní pojišťovny. K vyřízení záležitosti budete potřebovat:
 1. Formuláře příslušné zdravotní pojišťovny. Jednotlivé zdravotní pojišťovny mají své formuláře.  (Požadavky jednotlivých pojišťoven, týkající se předložení dalších potřebných dokumentů, se mohou lišit. Informujte se na příslušné pojišťovně.)
 2. Platný průkaz totožnosti.
 3. Doklad, který vás definuje jako zákonného zástupce - jeli potřeba.
 4. Doklad o výši záloh na pojistné (jde-li o OSVČ).
 • Odhlášení od původní pojišťovny provede nově zvolená pojišťovna.
 • Za přestup k jiné zdravotní pojišťovně nejsou stanoveny žádné správní ani jiné poplatky.

Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, je zdravotní pojišťovna povinna vyhovět žádosti bez průtahů.

Pojištěnec je u nově zvolené zdravotní pojišťovny registrován k 1. lednu kalendářního roku, přičemž žádost je nutno podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.

Pojištěnec je zároveň povinen: vrátit nejpozději do 8 dnů ode dne registrace u nové zdravotní pojišťovny příslušné (původní) zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce.

5. Po žadateli o změnu zdravotní pojišťovny jsou považovány další činnosti:

 • Zaměstnanec je povinen nahlásit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli, a to do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny.

 • Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud mu tuto skutečnost sdělil).
 • Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem.
 • Zaměstnavatel provede oznámení odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil.

 

6. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 200 000 Kč.

7. Zákony a související předpisy o veřejném zdravotním pojištění:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

(Zdroj: http://www.mzcr.cz)

 

Tyto informace mají pouze informativní charakter. Podrobnosti o registraci si prosím ověřte u příslušné zdravotní pojišťovny!

Smluvní zdravotní pojišťovny:

111

 205 

207 

 201 

211

 
MediSev, s.r.o., MUDr. Jitka Sevelková, Hlavní 470, 33026 Tlučná, Tel.: 775 636 404, Email.: ordinace@medisev.cz

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info